Gebruikersvoorwaarden

- Datum: 8 March 2016

Truefie biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform (‘’de Dienst’’) waarop Gebruikers een Fotograaf kunnen boeken. Op het gebruik van de Dienst zijn te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door de Website te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Lees deze Gebruikersvoorwaarden dan ook zorgvuldig door, zodat u weet wat u kunt verwachten en waar u zich aan dient te houden. Lees ook de privacy- en cookieverklaring zorgvuldig door, als u wilt weten op welke manier Truefie zorg draagt voor uw persoonlijke gegevens.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient u zich eerst te registreren. U krijgt dan toegang tot een persoonlijk account op de Website en kunt de profielen en portfolio bekijken van de Fotografen. Truefie is bemiddelaar en geen partij bij de overeenkomsten die worden gesloten tussen Fotografen en Gebruikers.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna
volgende betekenis.

1.1. Dienst: het beschikbaar stellen en in stand houden van de bemiddelingsdienst middels een online platform, waarmee Gebruiker een Fotograaf kan boeken. 
1.2. Fotograaf: de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn fotografische diensten aanbiedt middels de Dienst. 
1.3. Foto’s: foto’s en daaraan gerelateerd materiaal dat voortvloeit uit de overeenkomst tussen Fotograaf en Gebruiker. 
1.4. Fotoshoot: de fotoshoot zoals geboekt door Gebruiker middels de Dienst voor de overeengekomen datum, tijd en plaats. 
1.5. Gebruiker: eenieder die zich bij het elektronische registratieproces op de Website heeft ingeschreven. 
1.6. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige document. 
1.7. Informatie: alle informatie over de Fotograaf en diens fotografische dienstverlening , waaronder – maar niet beperkt tot – informatie over beschikbare camera’s, specialisme, uurtarief en reeds uitgevoerde projecten. 
1.8. Materiaal: foto’s, portfolio etc. zoals geüpload en geplaatst op de Website door Fotograaf. 
1.9. Servicekosten: kosten (25% van de Vergoeding) voor de Dienst, die Truefie in rekening brengt bij de Fotograaf op het moment dat Gebruiker middels de Dienst een Fotograaf boekt. 
1.10. Truefie: een handelsnaam van Almost Paparazzi B.V., gevestigd aan de Teerketelsteeg 1 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57672873. 
1.11. Vergoeding: het bedrag dat Gebruiker verschuldigd is aan Fotograaf voor de afname van de fotografische diensten. 
1.12. Website: www.truefie.com dan wel subdomeinen daarvan en andere extensies. 

ARTIKEL 2. REGISTRATIE

2.1. Om gebruik te maken van de Dienst, dient Gebruiker zich eerst te registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan Gebruiker direct inloggen en de Dienst gebruiken.
2.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het account. Gebruiker dient de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Truefie mag ervan uitgaan dat Gebruiker degene is die ingelogd is op het account, tenzij Gebruiker bij Truefie een melding heeft gemaakt dat iemand anders toegang tot het account heeft.  

ARTIKEL 3. VOUCHERS

3.1. Gebruikers kunnen vouchers kopen op de Website welke slechts inwisselbaar zijn voor diensten zoals aangegeven op de voucher. 
3.2. Een voucher kan worden verzilverd tot één (1) jaar na uitgiftedatum van de voucher. 
3.3. Een voucher is niet inwisselbaar voor geld of andere diensten. 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST FOTOGRAAF – GEBRUIKER

4.1. Indien Gebruiker middels de Dienst een Fotograaf boekt, komt er een overeenkomst tot stand tussen Fotograaf en Gebruiker. Truefie is slechts bemiddelaar en geen partij bij de overeenkomsten die worden gesloten tussen Fotografen en Gebruikers. 
4.2. Truefie is niet verantwoordelijk voor de omschrijving van de diensten van Fotograaf, hier is Fotograaf verantwoordelijk voor. Truefie zal zich echter inspannen om Fotograaf ertoe te bewegen de Informatie en het Materiaal zo compleet en duidelijk mogelijk te maken, zodat de Gebruiker weet wat hij kan verwachten. 
4.3. Truefie is niet verantwoordelijk voor de (juiste en volledige) uitvoering van de overeenkomst tussen Fotograaf en Gebruiker. Fotograaf is ervoor verantwoordelijk dat hij zijn fotografische diensten naar beste kunnen zal uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 
4.4. De overeenkomst tussen Gebruiker en Fotograaf eindigt op het moment dat Fotograaf de overeengekomen dienstverlening volledig heeft uitgevoerd. 

ARTIKEL 5. ANNULEREN FOTOSHOOT

5.1. Indien Fotograaf de Fotoshoot annuleert heeft Gebruiker recht op teruggave van de Vergoeding. 
5.2. Gebruiker kan de Fotoshoot tot 48 uur voor de aanvang van de Fotoshoot annuleren. In dat geval heeft Gebruiker recht op teruggave van de Vergoeding.
5.3. In het geval dat Gebruiker de Fotoshoot minder dan 48 uur voor aanvang van de Fotoshoot annuleert, heeft Gebruiker slechts recht op teruggave van 50% van de Vergoeding. 
5.4. Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in dit artikel, zal Truefie ervoor zorgdragen dat (een deel van) de Vergoeding zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen wordt teruggestort op de rekening van Gebruiker. 

ARTIKEL 6. VERGOEDING EN BETALING

6.1. Fotograaf zal op de Dienst zijn uurtarief (inclusief BTW) voor zijn fotografische diensten vermelden en slechts Fotograaf is verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. 
6.2. Zodra Gebruiker een Fotograaf boekt, gaat Gebruiker een betaalverplichting aan. 
6.3. Na het aangaan van de overeenkomst tussen Fotograaf en Gebruiker, zal Gebruiker de bijbehorende Vergoeding voldoen aan Truefie, inclusief BTW en (eventuele) kosten voor gekozen betaalmethode, middels de betaalmethoden die op de Website worden aangeboden. 
6.4. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode, kan dit extra kosten meebrengen voor Gebruiker. Op de Website staat duidelijk aangegeven aan welke betaalmethoden extra kosten zijn verbonden. 
6.5. Na het voldoen van de Vergoeding en Servicekosten ontvangt Gebruiker per mail een boekingsbevestiging voor de Fotoshoot. 
6.6. Vergoedingen dienen middels de Dienst te verlopen. Commissie over de Vergoedingen buiten de Dienst om worden in rekening gebracht middels een factuur en brengt administratiekosten met zich mee ter hoogte van €9,95. 
6.7. Alle genoemde prijzen op de Website zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 7. LEVERING FOTO’S

7.1. Fotograaf draagt er de zorg en het risico voor dat Foto’s, middels de Dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, en zoals is overeengekomen tussen Gebruiker en Fotograaf, worden geleverd aan Gebruiker.  
7.2. Fotograaf zal de Foto’s leveren conform de Informatie en hetgeen waarmee hij adverteert in de Dienst.  
7.3. Indien Fotograaf de Foto’s niet levert, heeft Gebruiker recht op teruggave van de Vergoeding. 

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT

8.1. Gebruiker kan jegens Truefie geen beroep doen op het wettelijk vastgelegde herroepingsrecht. Onze Dienst bestaat uit de bemiddeling tussen Gebruiker en de Fotograaf. Op het moment dat Gebruiker een Fotograaf boekt, stemt Gebruiker ermee in dat onze Dienst direct en volledig is nagekomen en hierdoor vervalt het herroepingsrecht van Gebruiker jegens Truefie. 

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie die niet eigendom zijn van Fotograaf, zijn eigendom van Truefie. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Truefie, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 
9.2. Ten aanzien van de Foto’s verstrekt Fotograaf aan Gebruiker een exclusief, overdraagbaar, eeuwigdurend en onbeperkt gebruiksrecht. 
9.3. Gebruiker verstrekt hierbij aan Truefie een niet-exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht om de Foto’s in te zetten voor het promoten van de Diensten van Truefie, met als doel het werven van bezoekers voor Truefie.com. 
9.4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Truefie, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Truefie een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.  

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID VAN TRUEFIE

10.1. Gebruiker en Fotograaf maken zelf afspraken over de diensten die Fotograaf zal uitvoeren. Truefie is daar geen partij bij, maar spoort partijen aan zorgvuldig te handelen. Truefie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen dan wel ongelukken tijdens de Fotoshoot.  

ARTIKEL 11. BESCHIKBAARHEID DIENST

11.1. Truefie zal zich inspannen om de Dienst altijd beschikbaar te laten zijn, maar biedt> geen garanties ten aanzien van de continue beschikbaarheid.  
11.2. Truefie heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Truefie zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op tijden dat het gemiddeld gebruik van het platform laag is. Truefie is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 

ARTIKEL 12. GEDRAG

12.1. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die de werking en/of het doel van de Dienst ondermijnen. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. 
12.2. Het is Gebruiker niet toegestaan om links naar andere websites of persoonlijke pagina's te plaatsen in zijn of haar profiel. Truefie mag dergelijke links naar eigen inzicht verwijderen. 

ARTIKEL 13. KLACHTEN 

13.1. Truefie is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Gebruikers, noch voor dat van Fotografen.  
13.2. Gebruiker kan zich met een klacht over de uitvoering van een overeenkomst door een Fotograaf wenden tot de desbetreffende Fotograaf, eventueel bevoegde geschillencommissies, of de bevoegde rechter. 
13.3. Indien een Gebruiker/Fotograaf op wat voor wijze dan ook schade berokkent aan een ander Gebruiker/Fotograaf, kan de ander de schade nimmer op Truefie verhalen, maar uitsluitend op de Gebruiker/Fotograaf die de schade heeft veroorzaakt.

ARTIKEL 14. DUUR EN BEËINDIGING

14.1. De overeenkomst die Gebruiker door het registreren op de Website met Truefie sluit gaat in zodra voor het eerst wordt ingelogd op de Website en loopt voor onbepaalde tijd. 
14.2. Na het aangaan van de overeenkomst met Truefie kan Gebruiker deze op ieder moment opzeggen door het account te verwijderen. 
14.3. Truefie kan de overeenkomst beëindigen als Gebruiker twaalf (12) maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. Truefie zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het account gekoppeld is. 

ARTIKEL 15. WIJZIGING GEBRUIKSVOORWAARDEN

15.1. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Truefie worden gewijzigd. 
15.2. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de Website na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. 
15.3. Het wordt Gebruiker aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken. 
15.4. Truefie behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates met betrekking tot de Website of de Inhoud van de Website te maken. 
15.5. Truefie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van Gebruiker tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen. 

ARTIKEL 16. SLOTBEPALINGEN

16.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
16.2. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.  
16.3. Truefie is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst van haar overneemt. 

ARTIKEL 17. CONTACT

Truefie (handelsnaam van Almost Paparazzi B.V.) 
Teerketelsteeg 1 
1012TB Amsterdam 
E-mailadres: support@truefie.com 
KvK-nummer: 57672873 
Btw-nummer: 852684964 B 01